Skurups Handelsplats, Skurup

TAM har sedan 2015 utvecklat Skurups Handelsplats placerat strategiskt intill E65 med 12000 passerande per dygn. Arbetet har skett i nära samarbete med Skurups Kommun med den gemensamma visionen om att få fler att handla på hemmaplan, locka besökare från större upptagningsområde och att få hela Skurup att utvecklas vidare.

Samtidigt som lokala aktörer har fått chans att växa och expandera har nya kedjor tillfört platsen kompletterande utbud och service som saknats. Efter att handelsplatsen är fullt utbyggd från höst 2021 och framåt kommer det att finnas ett 30-tal aktörer fördelat på ca 25 000 kvm BTA handel som tillsammans beräknas generera ca 1,5 miljon besökare per år.

TAM har ansvarat för hela processen från vision, kommersiell layout, dialog med kommunen, uthyrning, fastighetsbildning och fastighetsaffärer. Utvecklingen pågår fortsatt med de kvarvarande fastigheterna närmast E65 där det både finns möjlighet att förvärva fastighet och hyra lokal.