För att skapa levande, lockande platser måste man vara mer trädgårdsmästare än ingenjör. Tänka och arbeta i helheter, inte enheter. Arbeta för glädje, med glädje på ett ansvarsfullt sätt – för oss, samhället och miljön. Det är det som gör att vi vill jobba på TAM, att våra partners vill jobba med oss och så vi ökar värdet på våra kunders investeringar.
Vi på TAM har tillsammans tagit fram den här uppförandekoden1 för att tydliggöra vilka vi är och hur alla som arbetar i TAMs namn (medarbetare och affärspartners) ska agera. Var och en av oss ansvarar för att upprätthålla TAMs integritet och anseende. Därför är vi alla personligt ansvariga för att läsa, förstå och handla i enlighet med koden.
Susanne Pollack, VD
Arbetsmiljö/medarbetare
 1. Vi brinner för att hjälpa våra kunder. Därför ser vi till att ha de kvalifikationer och den kompetens som behövs. Vi delar med oss av relevant kunskap och erfarenhet inom våra team och över hela bolaget. Vi känner ägarskap och tar personligt ansvar om vi behöver hjälp. Det är okej att misslyckas i jobbet ibland, med hjälp av uppmuntrande chefer och bra förutsättningar för samarbete löser vi även svåra situationer på bästa sätt.
 1. Vi samarbetar, sätter laget före jaget och behandlar varandra med respekt. Vi är empatiska och lyhörda gentemot varandra. Vi accepterar inte skitsnack eller mobbning eftersom det påverkar både enskilda människor och hela arbetsplatsen negativt.
 1. Vi ser till att alla medarbetare, oavsett bakgrund och förutsättningar, får möjligheter att förverkliga sina idéer och hjälpa TAM att nå framgång. Vi är övertygade om att mångfald och inkludering ger ökad innovationskraft, bättre beslutsfattande, lönsamhet och attraktivitet. Vi tolererar ingen diskriminering avseende kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller andra diskrimineringsgrunder.
 1. Vi arbetar systematiskt för en säker och hälsosam arbetsplats som hjälper våra medarbetare att ha en bra balans mellan jobb och privatliv och leverera framgångsrika och hållbara resultat.
Kvalitet
 1. Vi fortsätter att vara ledande inom vår bransch genom att ständigt utmana oss och utveckla våra arbetssätt, erbjudanden och relationer.
 1. Vi arbetar för att varje uppdrag ska bli en god referens för framtida affärer. Genom att sätta kunden i fokus och hjälpa till att tydliggöra varje enskilt behov säkerställer vi att kunden får vad den behöver.
 1. Vi följer alltid upp vår leverans för att säkerställa att kunden är nöjd och förbättrar ständigt våra arbetssätt för att möta kundens och samhällets föränderliga behov.
 1. Vi skapar värden och överträffar våra kunders förväntningar genom nytänkande, kreativitet, vår erfarenhet av fastighets- och stadsutveckling, analysförmåga samt vårt långsiktiga perspektiv och engagemang för en plats.
Miljö
 1. Man kan inte göra affärer på en död planet. Vi tar hotet mot klimatet och den biologiska mångfalden på allvar och arbetar för att minska miljöavtrycket från vår värdekedja och skapa ett positivt fotavtryck när så är möjligt.
 1. Vi tillämpar en försiktighetsprincip till ämnen, processer och aktiviteter som har en miljöpåverkan.
 1. Vi ska så långt det är möjligt använda transporter med låg miljöpåverkan vid tjänsteresor.
 2. Vi ska ständigt arbeta för att förbättra oss och bidra till en långsiktig hållbar utveckling. Vi stödjer och uppmuntrar användning och utveckling av miljövänlig teknik, produkter och tjänster och bidrar till en hållbar utveckling.
Ansvarsfulla affärer
 1. Även om TAM alltid kommer att konkurrera aktivt om ny affärsverksamhet, ska vår verksamhet alltid bedrivas enligt god affärssed, främja fri konkurrens och hålla en hög etisk standard så att vår ärlighet eller objektivitet aldrig ifrågasätts.
 1. Vi motverkar korruption i alla former och tolererar inte mutor, bestickning eller otillbörliga förmåner i vår verksamhet. Vi förstår att en branschövergripande praxis inte kan ses som ett underförstått godkännande.
 1. TAM är politiskt neutralt och gör inga betalningar eller donationer av något slag till politiska partier, kandidater eller deras ombud. Även om TAM inte deltar direkt i partipolitiken kan vi delta i politiska debatter som är av legitima intressen för vår verksamhet, våra medarbetare och de samhällen där vi verkar.
 1. Vi vill att alla de varor och tjänster som vi köper in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Vi ställer motsvarande krav på våra leverantörer, vilket innebär att leverantören ska respektera denna kod samt Fastighetsbranschens uppförandekod för leverantörer som vi står bakom. Den innehåller bland annat skrivelser gällande fackföreningsfrihet, lagstadgad ledighet, en säker arbetsmiljö, svartarbete, tvångsarbete och barnarbete. Vi förväntar oss att våra leverantörer gör sitt yttersta för att uppnå kraven inom den egna organisationen och att de arbetar aktivt för att den efterlevs hos anlitade underleverantörer.
 1. Vi stödjer och respekterar mänskliga rättigheter samt ILO:s kärnkonventioner. Vi undviker att direkt eller indirekt påverka de mänskliga rättigheterna negativt när vi gör affärer, och åtgärdar detta om det skulle inträffa.
Efterlevnad
 1. Vi är alla personligt ansvariga för att läsa, förstå och handla i enlighet med koden. Överträdelser av koden kan leda till disciplinära åtgärder inklusive uppsägning.
 1. Chefer med personal- och eller projektansvar har ansvar att kommunicera och agera enligt koden. Detta innebär bland annat att föregå med gott exempel och att se till att medarbetare får den information som krävs. Chefer ska också vara tillgängliga om en medarbetare känner sig osäker på hur hen ska agera eller vill anmäla en överträdelse.
 1. Vi uppmuntrar en öppen och ärlig kultur där alla medarbetare kan anmäla misstänkta överträdelser av koden eller gällande lag i god tro. Medarbetare kan alltid ta upp problemet med sin närmaste chef eller vd.
 1. TAM är vad vi gemensamt gör det till. Vi upprätthåller TAMs integritet och anseende och gör fantastiska saker tillsammans.